Μέλη

Μέλη στο Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον κλάδο της Υγείας μπορούν να γίνουν:

  • Φυσικά πρόσωπα που εμπνέονται και ευαισθητοποιούνται από τις αρχές και της επιδιώξεις του Ινστιτούτου.
  • Νομικά πρόσωπα που διαπνέονται από τις ίδιες αρχές και επιθυμούν να συνδυάσουν την κοινωνική τους δράση με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.

Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Μη Τακτικά και Επίτιμα μέλη.

Πιο συγκεκριμένα Μέλη του Ινστιτούτου:

  • Καθηγητές Πανεπιστημίου
  • Διδάκτορες πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικής της υγείας
  • Άτομα από τους Συλλόγους Ασθενών
  • Επαγγελματίες στον κλάδο της Υγείας
  • Ιατρούς
  • Μέλη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας