Αίτηση Τακτικού Μέλους

Για την εγγραφή νέου Τακτικού Μέλους στην εταιρεία, απαιτείται η υποβολή γραπτής αίτησης προς τη Γενική Συνέλευση και η καταβολή του τέλους εγγραφής ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150€), το οποίο θα καταβάλλεται μία φορά. Έτσι, τα νέα Τακτικά Μέλη δικαιούνται να μετέχουν στις Γ.Σ., να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή τους στα όργανα του Ινστιτούτου.

Δείτε εδώ μπορείτε να βρείτε και την σχετική φόρμα για την αίτηση να γίνετε Τακτικό Μέλος του Ινστιτούτου Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας.