Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον Κλάδο της Υγείας αναλαμβάνει με στόχο την ομαλή ψηφιοποίηση του ιατρικού χώρου την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών που το επιθυμούν.

“Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη”
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001)

Όλες οι εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε σχέση με τον Κλάδο της Υγείας και τις Νέες Τεχνολογίες μπορούν να απευθυνθούν στο Ινστιτούτο για την διοργάνωση και την υλοποίηση όλων των ενεργειών που πρέπει να διεξαχθούν προς την προαγωγή του ψηφιακού μετασχηματισμού.